1/6

Documentació Prèvia | Previous Documentation

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 523,63m2

Protecció | Building protection: BEI (Bé immoble)

Any | Date:  2017-actualitat

Renderització | Rendering: Vimworks

​Memòria | Memory

L'edifici de la Unió de Cooperadors és obra de l'arquitecte Josep Lluís Sert conjuntament amb Josep Torres i Clavé construïda l'any 1936. Inicialment l'edifici era un local per l'emmagatzematge de productes de la cooperativa agrícola, administració i cafeteria.

La Unió de Cooperadors consta de 3 plantes i actualment, degut a les modificacions que ha patit, hi ha un altell a la crugia posterior.

Originalment es distribuïa amb una planta soterrani (amb sortida per la part posterior): magatzem, i zona de banys i dutxes per als socis; planta baixa: Local per vendes i zona d'administració i planta primera: cafè, cuina i sala de juntes

D'aquesta època es conserven dues obertures originals a la planta baixa.

La intervenció consisteix en la rehabilitació total de l'edifici, la consolidació estructural i recuperació dels

espais originals i l’adaptació d’aquests i el conjunt de l’edifici a la normativa actual d’obligat compliment per a l'ús públic.

Aquesta recuperació comporta l’enderroc de totes les construccions posteriors al projecte original i la conservació, restauració i posada en valor dels elements originals que es mantenen, com escales, baranes i tancaments. S'ha prioritzat a recuperació de l’aspecte de la façana original, característica del moviment modern, que comportarà l’enderroc de les ampliacions realitzades i del material aplicat exteriorment.

Les intervencions realitzades a la part posterior de l’edifici, diferents de l’original, s’enderrocaran i s’aprofitaran aquests espais per crear un fons a doble altura que relacioni la planta soterrani amb la planta baixa i doti per tant a l’edifici de la volumetria i singularitat necessària per al nou ús públic.

L’espai es deixarà diàfan, com va ser concebut originalment i en cas de ser necessària una compartimentació posterior es proposa que aquesta sigui modular i desvinculada completament de l’envolvent principal per tal de mantenir-ne les característiques.

L'edifici es destinarà a usos polivalents vinculats a l'emprenedoria dels joves de Gavà.

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS DE GAVÀ

(En construcció)

GAVÀ 

(Baix Llobregat - Barcelona)

2017-actualitat