top of page

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís
Superfície construïda | Gross floor area:  1.849 m2

Any | Date:  2007-2010

Fotografia | Photography: Jaume Orpinell

Memòria | Memory

El desenvolupament de la proposta per l’Arxiu Comarcal del Montsià va tenir en compte la presència d'altres edificis públics en aquesta part aïllada de la ciutat des del punt de vista de la organització de l'edifici i també des de l'interès cultural ja que un arxiu històric actua com a centre de difusió i d’activitats culturals.

L’edifici es genera a partir de la idea que els dipòsits de documents tipus contenidor es col·loquen sobre una base d’espais públics on es realitzen activitats culturals múltiples i usos diversos.

Mentre que la part superior és opaca, la zona que correspon als dipòsits, és completament tancada i controlada climàticament, la planta baixa està oberta i és transparent: alberga un carrer de vianants a mode de passadís interior que permet l'accés als esdeveniments socials i públics tant de l’edifici com de la ciutat.

 

 

The development of the proposal for the Montsià County Archive took into account the presence of other public buildings in this isolated part of the city from the point of view of the organization of the building and also from the cultural interest as a historical archive acts as a center for dissemination and cultural activities.

The building is generated from the idea that container-type document repositories are placed on a base of public spaces where multiple cultural activities and diverse uses are carried out.

While the upper part is opaque, the area corresponding to the deposits, is completely closed and climatically controlled, the ground floor is open and transparent: it houses a pedestrian street as an interior corridor that allows access to social events and both the building and the city.

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL MONTSIÀ

AMPOSTA 

(Montsià - Tarragona)

2010

bottom of page