top of page

Documentació Prèvia | Previous Documentation

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 3.255 m2 

Any | Date:  2017-2019

Renderització | Rendering: Vimworks

Memòria | Memory

La proposta de reurbanització respon a la normativa i les característiques de la resta de carrers de la ciutat de Barcelona al mateix temps que mantén i potencia les virtuts i singularitats del barri de La Clota. Ha de fer compatible les característiques singulars i les reduïdes dimensions dels carrers amb el pas restringit de vehicles i l'accessibilitat de vianants. Igualment ha de permetre l'actualització i el pas soterrat de totes les instal·lacions. S'han de complir per tant les dimensions de les franges d'ús del carrer: els vials destinats a circulació, els espais destinats a vianants i la relació entre ells segons la dimensió total en cada cas.

Referent als aparcaments, un dels requeriments veïnals, han de complir amb les dimensions mínimes de la normativa urbana i han de respectar i permetre el compliment de la normativa d'accessibilitat.

Un altre requeriment veïnal, els espais verds i d'estada, han de ser compatibles amb els pas de vehicles, han de permetre el compliment de l'accessibilitat dels vianants i han de permetre un manteniment fàcil i sostenible.

Així es destaquen quatre punts principals com a objectiu de l'actuació:

- Reorganitzar i renovar el conjunt de l'espai públic de l'àmbit de l'actuació, amb nous paviments, nous elements de mobiliari urbà i un increment de verd en els espais d'estada.

-Millorar els serveis i instal·lacions existents, amb el soterrament de les línies aèries, la renovació de la xarxa d'enllumenat i la millora en la recollida d'aigües i la xarxa de clavegueram que resta per executar.

-Millorar l'accessibilitat amb la creació de carrers de plataforma única de prioritat per als vianants, millorant així la planeïtat de la pavimentació i eliminant els obstacles existents.

Per la qual cosa, la proposta resultant es defineix també en quatre punts:

-L'ús de la plataforma única, amb prioritat per a vianants i destinant la mínima dimensió admesa per a la circulació rodada en tot l'àmbit d'intervenció.

-Disposar del màxim nombre de places d'aparcament que es puguin plantejar, tenint en compte totes les normatives.

-La resta d'espai disponible es destinarà a zones verdes, arbrades i d'estada.

-La utilització un material unitari de pavimentació semblant a la majoria de carrers de la ciutat per conferir amplitud al vial.

 

 

The redevelopment proposal responds to the regulations and characteristics of the other streets of the city of Barcelona while maintaining and enhancing the virtues and uniqueness of the neighborhood of La Clota. It must make the unique characteristics and small dimensions of the streets compatible with the restricted passage of vehicles and the accessibility of pedestrians. It must also allow the updating and underground passage of all facilities. The dimensions of the strips used for the street must therefore be met: the roads intended for traffic, the spaces intended for pedestrians and the relationship between them according to the total size in each case.

Regarding car parks, one of the neighborhood requirements must comply with the minimum dimensions of urban regulations and must respect and allow compliance with accessibility regulations.

Another neighborhood requirement, green and living spaces, must be compatible with the passage of vehicles, must allow compliance with pedestrian accessibility and must allow easy and sustainable maintenance.

Thus, four main points stand out as the objective of the action:

- Reorganize and renew the whole of the public space in the area of ​​the action, with new pavements, new elements of street furniture and an increase of green in the living spaces.

-Improve existing services and facilities, with the burying of overhead lines, the renovation of the lighting network and the improvement in water collection and the sewer network that remains to be executed.

-Improve accessibility by creating single-platform streets of priority for pedestrians, thus improving the flatness of the pavement and eliminating existing obstacles.

Therefore, the resulting proposal is also defined in four points:

-The use of the single platform, with priority for pedestrians and allocating the minimum size allowed for wheeled traffic in the whole area of ​​intervention.

-Have the maximum number of parking spaces that can be considered, taking into account all regulations.

-The rest of the available space will be used for green, wooded and living areas.

-The use of a unitary paving material similar to most streets in the city to give width to the road.

ARRANJAMENT I MILLORA DELS CARRERS DE LA CLOTA (Fase 1)

 

Carrer Alarcón i Carrer Bragança.

Districte Horta-Guinardó.

 

BARCELONA

2017-2019

bottom of page