1/8

Documentació Prèvia | Previous Documentation

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 3.255 m2 

Any | Date:  2017-2019

Renderització | Rendering: Vimworks

Memòria | Memory

La proposta de reurbanització respon a la normativa i les característiques de la resta de carrers de la ciutat de Barcelona al mateix temps que mantén i potencia les virtuts i singularitats del barri de La Clota. Ha de fer compatible les característiques singulars i les reduïdes dimensions dels carrers amb el pas restringit de vehicles i l'accessibilitat de vianants. Igualment ha de permetre l'actualització i el pas soterrat de totes les instal·lacions. S'han de complir per tant les dimensions de les franges d'ús del carrer: els vials destinats a circulació, els espais destinats a vianants i la relació entre ells segons la dimensió total en cada cas.

Referent als aparcaments, un dels requeriments veïnals, han de complir amb les dimensions mínimes de la normativa urbana i han de respectar i permetre el compliment de la normativa d'accessibilitat.

Un altre requeriment veïnal, els espais verds i d'estada, han de ser compatibles amb els pas de vehicles, han de permetre el compliment de l'accessibilitat dels vianants i han de permetre un manteniment fàcil i sostenible.

Així es destaquen quatre punts principals com a objectiu de l'actuació:

                - Reorganitzar i renovar el conjunt de l'espai públic de l'àmbit de l'actuació, amb nous paviments, nous elements de mobiliari urbà i un increment de verd en els espais d'estada.

                -Millorar els serveis i instal·lacions existents, amb el soterrament de les línies aèries, la renovació de la xarxa d'enllumenat i la millora en la recollida d'aigües i la xarxa de clavegueram que resta per executar.

                -Millorar l'accessibilitat amb la creació de carrers de plataforma única de prioritat per als vianants,     millorant així la planeïtat de la pavimentació i eliminant els obstacles existents.

Per la qual cosa, la proposta resultant es defineix també en quatre punts:

                -L'ús de la plataforma única, amb prioritat per a vianants i destinant la mínima dimensió admesa per a la circulació rodada en tot l'àmbit d'intervenció.

                -Disposar del màxim nombre de places d'aparcament que es puguin plantejar, tenint en compte totes les normatives.

                -La resta d'espai disponible es destinarà a zones verdes, arbrades i d'estada.

                -La utilització un material unitari de pavimentació semblant a la majoria de carrers de la ciutat per conferir amplitud al vial.

ARRANJAMENT I MILLORA DELS CARRERS DE LA CLOTA (Fase 1)

 

Carrer Alarcón i Carrer Bragança.

Districte Horta-Guinardó.

 

BARCELONA

2017-2019