top of page

Obra Pública | Public Buildings

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL GARRAF

Vilanova i la Geltrú (Garraf). 2011

 

 

​​

Obra seleccionada:  PREMIS FAD 2010

​​

Arquitecta | ArchitectMeritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 1.679 m2
Pressupost d'Obra
| Cost: 1.583.054 € 

Any | Date: 2008-2009

Memòria | Memory

L'edifici de l'Arxiu Comarcal del Garraf està destinat a l'emmagatzematge de documents (1.200 m2 dels 1.600 m2 de superfície total). Responent a aquest ús majoritari de magatzem i a l'entorn industrial en el qual s'ubica, es construeixen quatre mòduls opacs exteriorment, alineats i distribuïts de manera repetida i uniforme en tota la superfície de la parcel.la, col·locats sobre un sòcol anivellador de formigó que facilita l'ús de l'edifici i la possible ampliació de dipòsits en semisoterrani.

​La dimensió dels mòduls respon a les necessitats funcionals i normatives dels dipòsits de documents i els espais lliures entre ells s'aprofiten per crear entrades de llum a les zones de circulació, i patis de ventilació i d'instal·lacions. El mòdul situat a l'extrem superior de la parcel.la és l'únic de tots ells que es destina a usos múltiples vinculats a la recepció, manipulació i classificació dels documents i es singularitza amb la gran porta que, coincidint amb la dimensió total del tester, s'eleva per permetre i remarcar l'accés a l'edifici.

​La circulació interior es fa a través d'un passadís transversal que talla tots els mòduls de manera perpendicular a la seva longitud, facilitant la distribució de material, l'entrada de llum natural i generant dues dimensions diferents de dipòsits segons els requeriments programàtics.

​Exteriorment l'estructura metàl·lica principal emmarca els tancaments de façana, amb acabat de llistonat de fusta, material que envellirà naturalment i pretén ser una transició suau entre l'entorn industrial i el parc que limitarà en un futur amb la parcel.la.

The Historical Archive of the Garraf Region is situated on a corner in an industrial area of Vilanova i la Geltrú. It contains only a part of the general archive which is placed inside the Geltrú’s Castle in the old town of Vilanova.

The main purpose of the building is the storage of documents ( 1,200 m2 1,600 m2 total), with a small section of classification and documentation.

Giving an answer to the main use of warehouse in the industrial environment where is located it have been built four opaque, aligned and repeatedly distributed modules, placed on a concrete plinth that facilitates the access to the building and the possible expansion of the basement deposits .

The dimension of the modules is because of the functional needs and the standards of the documents repositories. The free spaces between them allow the natural light inside, as well as the existence of generous spaces facility.

One of the module is destined to the reception, working spaces and classification of documents. This module is distinguished from others with the big and elevated door to reinforce the main access to the building.

The internal circulation is organized through a corridor that crosses perpendicularly all modules, facilitating the distribution of material, the entry of natural light and creating two different dimensions of repositories required.

The main steel structure frames the exterior facade, finished on wood, a material that will change naturally and creates a soft transition between the industrial zone and the future park near the building.

bottom of page